Etiske retningslinjer

 

Etiske retningslinjer for Nettec og for våre leverandører

Del:

 

Leverandørens Etiske Retningslinjer

Supplier Code of Conduct / Etiske Retningslinjer Nettec AS (June 2023 – rev 1.1)

Innledning:

I Nettec er vi forpliktet til å opprettholde sterke og etiske forretningspraksiser i alle deler av vår virksomhet. Som en del av vår satsning på bærekraft, samfunnsansvar og opprettholdelse av høye standarder, forventer vi at våre leverandører deler og opprettholder disse prinsippene. Disse Leverandørens Etiske Retningslinjer beskriver våre forventninger og krav til alle leverandører som leverer varer eller tjenester til vårt selskap.

1. Overholdelse av lover og regler:

Leverandører må overholde alle gjeldende lover, forskrifter og juridiske krav i de landene de opererer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, arbeidslover,  miljøforskrifter, helse- og sikkerhetsstandarder og lover mot korrupsjon.

2. Etisk atferd:

Leverandører forventes å vise etisk atferd i alle aspekter av sin virksomhet. Dette inkluderer:
a) Antikorrupsjon: Leverandører må ikke engasjere seg i noen form for bestikkelser, korrupsjon eller uetiske praksiser. De skal overholde alle gjeldende antikorrupsjonslover og -regler.
b) Rettferdig konkurranse: Leverandører må konkurrere rettferdig og overholde alle lover og regler knyttet til rettferdig konkurranse, konkurranselovgivning og antimonopol.
c) Interessekonflikter: Leverandører må opplyse om eventuelle faktiske eller potensielle interessekonflikter som kan oppstå i deres forhold til Nettec. De bør ikke engasjere seg i aktiviteter som kan kompromittere deres objektivitet eller skape interessekonflikter.

3. Arbeids- og menneskerettigheter:

Leverandører må opprettholde og respektere rettighetene og verdigheten til sine ansatte. Dette inkluderer:
a) Tvangsarbeid: Leverandører må ikke bruke noen form for tvangsarbeid, inkludert fengselsarbeid, bundet arbeid eller menneskehandel.
b) Barnearbeid: Leverandører må ikke ansette personer under den lovlige arbeidsalderen i henhold til lokale lover og internasjonale standarder.
c) Ikke-diskriminering: Leverandører må tilby like muligheter til alle personer, uten diskriminering basert på rase, farge, religion, kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal opprinnelse, seksuell legning eller noen annen beskyttet egenskap.
d) Arbeidsforhold: Leverandører må tilby trygge, hygieniske og sunne arbeidsforhold for sine ansatte. Dette inkluderer passende sikkerhetstiltak, rettferdig lønn, rimelige arbeidstider og overholdelse av lokale arbeidslover.

4. Miljøansvar:

Leverandører bør aktivt fremme miljømessig bærekraftighet og redusere sin påvirkning på miljøet. Dette inkluderer:
a) Overholdelse av miljølover: Leverandører må overholde alle gjeldende miljølover, forskrifter og standarder.
b) Ressursbevaring: Leverandører bør arbeide for å bevare ressurser, redusere avfall og fremme praksiser for gjenvinning og gjenbruk.
c) Farlige stoffer: Leverandører må håndtere, bruke og avhende farlige stoffer på en trygg måte og i samsvar med relevante lover og regler.

5. Konfidensialitet og immaterielle rettigheter:

Leverandører må respektere konfidensialiteten til informasjon som deles med dem av Nettec og beskytte eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til våre produkter eller tjenester.

6. Underleverandører og leverandørkjedestyring:

Leverandører må sikre at eventuelle underleverandører eller tredjeparts leverandører de samarbeider med også overholder prinsippene i disse Leverandørens Etiske Retningslinjer. Leverandører er ansvarlige for å administrere og overvåke sin leverandørkjede for å sikre overholdelse.

7. Rapportering og overholdelse:

Leverandører må etablere mekanismer for å rapportere brudd på disse retningslinjene og implementere passende korrigerende tiltak ved behov. Nettec kan avslutte eller suspendere forholdet til leverandører som blir funnet i brudd.

Avslutning:

Ved å overholde disse Leverandørens Etiske Retningslinjer kan vi sammen jobbe for å fremme ansvarlige og etiske forretningspraksiser. Nettec verdsetter våre leverandører som partnere på veien mot bærekraft og samfunnsansvar. Vi forventer at alle leverandører forplikter seg til disse prinsippene og samarbeider med oss for å sikre en bedre fremtid for alle.

 

Miljøansvar

Nettec er bevisst sitt ansvar for å ta bærekraft på alvor. Derfor har vi sertifisert oss i henhold til Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et synlig bevis på godt miljøarbeid , og et viktig styringsverktøy for kontinuerlig forbedringer og grønn omstilling.

Nettec er tilknyttet Norsirk for miljøvennlig håndtering av emballasje, batterier og EE-avfall.

Etiske Retningslinjer og personvern

Etiske retningslinjer: I Nettec er vi forpliktet til å opprettholde gode og etiske forretningspraksiser. Retningslinjene beskriver våre forventninger og krav til leverandører og, ikke minst, hva du som kunde kan forvente av Nettec som leverandør.

Vår personvernerklæring - GDPR

© 2016 Nettec AS | Design og utvikling King Design & TYDE